Leśny dziadek

Tematy: Ochrona lasu

Klasa I Technikum Leśnego

Temat 1: Zapoznanie z materiałem nauczania, minimum programowe, przedmiotowe zasady oceniania

Dział I. Wiadomości wstępne.

Temat 2: Wiadomości wstępne.

Temat 3: Wiadomości wstępne.

Temat 4: Modele chorób.

Dział II. Gospodarcze pozytywne komponenty biocenoz leśnych.

Temat 5: Wirusy, bakterie, grzyby pasożytnicze-pozytywne czynniki oporu środowiska.

Temat 6: Pierwotniaki, riketsje i nicienie-sprzymierzeńcy leśnika.

Temat 7: Owady pasożytnicze-ważny czynnik oporu środowiska.

Temat 8: Rozpoznawanie owadów pasożytniczych i drapieżnych-ćwiczenia.

Temat 9: Rola mrówek w lesie i potrzeba ich ochrony.

Temat 10: Rola ptaków owadożernych w biocenozie leśnej.

Temat 11: Ochrona ptaków owadożernych.

Temat 12: Ochrona płazów i gadów.

Temat 13: “Ochrona nietoperzy i innych pożytecznych ssaków”.

Temat 14: “Ochrona ptaków drapieżnych – strefy ochronne”.

Temat 15: Powtórzenie wiadomości z działu: “Gospodarcze pozytywne komponenty biocenoz leśnych.”

Temat 16: Sprawdzian wiadomości z działu: “Gospodarcze pozytywne komponenty biocenoz leśnych”.

Dział III. Szkodliwe czynniki abiotyczne i antropogeniczne.

Temat 17: Szkodliwy wpływ zbyt wysokich temperatur na rozwój roślin.

Temat 18-19: Szkodliwy wpływ zbyt niskich temperatur na rozwój roślin.

Temat 20: Gwałtowne opady atmosferyczne jako czynnik szkodotwórczy.

Temat 21: Szkody powodowane przez silne wiatry.

Temat 22: Szkody powodowane przez pioruny.

Temat 23: Szkodliwy nadmiar lub niedobór wody w glebie.

Temat 23 bis: Wody bieżące i stojące – wpływ na drzewostany”

Temat 24: Wpływ niedoboru składników pokarmowych na rośliny.

Temat 25: Wydmy piaszczyste -ich niekorzystny wpływ na zespoły roślinne.

Temat 26: Szkodliwe czynniki antropogeniczne.

Temat 27: Wpływ zanieczyszczenia powietrza na biocenozy leśne.

Temat 28: Sprawdzian wiadomości z działu: “Szkodliwe czynniki abiotyczne i antropogeniczne.”

Dział IV. Ochrona przeciwpożarowa.

Temat 29: Czynniki kształtujące zagrożenie pożarowe lasu.

Temat 30: Kryteria klasyfikacji obszarów leśnych – kategoria zagrożenia pożarowego lasu.

Temat 31: Zasady określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu.

Temat 32: Rodzaje pasów przeciwpożarowych.

Temat 33: Sieć obserwacji naziemnej.

Temat 34: Punkty alarmowo-dyspozycyjne.

Temat 35: Drogi dojazdowe i pożarowe.

Temat 36: Wyposażenie w sprzęt p.poż.

Leśne bazy lotnicze.

“Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych”

Temat 37: Rodzaje pożarów lasu.

Temat 38: Gaszenie pożarów lasu-zasady ogólne.

Temat 39: Metody gaszenia pożarów lasu

Temat 40: Metody gaszenia pożarów lasu

Temat 41: Obowiązki pracowników LP w wypadku powstania pożaru. Zabezpieczenie pożarzysk.

Temat 42: “Ustalenie okoliczności powstania pożaru i szacowanie szkód popożarowych”.

Temat 43: Filmy dydaktyczne o zwalczaniu pożarów.

Temat 44: Sprawdzian wiadomości z działu: “Ochrona przeciwpożarowa.”

Dział V. Ratownictwo leśne.

Temat 45: Metoda hylotechniczna jako metoda profilaktyczna w ochronie lasu

Temat 46: Metody mechaniczne zwalczania patogenów roślinnych i szkodliwych owadów.

Temat 47: “Metody mechaniczne zwalczania patogenów roślinnych i szkodliwych owadów cd.”

Temat 48: Metody chemiczne zwalczania szkodników-ogólne wiadomości o pestycydach

Temat 49: Bhp przy stosowaniu pestycydów.

Temat 50: Insektycydy-środki zwalczające owady.

Temat 51: Fungicydy-środki przeciwgrzybowe stosowane w leśnictwie.

Temat 52: Charakterystyka herbicydów, rodentycydów, atraktantów i repelentów.

Temat 53: Przegląd sprzętu stosowanego w chemicznej metodzie ochrony lasu.

Temat 54: Organizacja akcji chemiczne zwalczanie szkodników liściożernych – mapy zagrożenia.

Temat 55: Prace przygotowawcze przed wykonaniem chemicznego zwalczania szkodników.

Temat 55 bis Prace przygotowawcze przed wykonaniem chemicznego zwalczania szkodników. c.d.

Temat 56: Kontrola skuteczności wykonania zabiegu zwalczania. Chemiczne zwalczanie szkodników wtórnych.

Temat 57: Charakterystyka metod biologicznych ochrony lasu (mikrobiologiczna, mezobiologiczna, makrobiologiczna).

Temat 58: Charakterystyka metody ogniskowo -kompleksowej

Temat 59: Nowoczesna technika w ochronie lasu.

Temat 60: Sprawdzian wiadomości z działu: „Ratownictwo leśne”

Klasa II Technikum Leśnego

Dział VI. Ogólne wiadomości o owadach

Temat 1: Zapoznanie z materiałem nauczania, minimum programowe, przedmiotowe zasady oceniania

Temat 2: Stanowisko systematyczne i ogólne wiadomości o owadach.

Temat 3: Rozwój owadów

Temat 4: Podział szkodników.

Temat 5: Typy uszkodzeń powodowanych przez owady.

Temat 6: Masowe występowanie owadów. Inwazja i gradacja.

Temat 7: Przyczyny powstawania gradacji.

Temat 8: Następstwa szkód powodowanych przez owady.

Temat 9: Stan zdrowotny lasów Polski.

Temat 10: Powtórzenia wiadomości-przygotowanie do sprawdzianu.

Temat 11: Sprawdzian: “Ogólne wiadomości o owadach”

Dział VII. Szkodliwe owady leśne

Temat 12: Szkodniki nasion-przegląd gatunków.

Temat 13: Szkodniki korzeni- biologia chrabąszczy

Temat 14: Biologia, prognozowanie i zwalczanie szkodników korzeni.

Temat 15: Szkodniki upraw i młodników sosnowych- szeliniak sosnowiec i sieciech niegłębek

Temat 16: Smolik znaczony i choinek szary-biologia i zwalczanie.

Temat 17: Zwójki- porównanie biologii gatunków.

Temat 18: Biologia skośnika tuzinka i osnui sadzonkowej.

Temat 19: Borecznik rudy-biologia.

Temat 20: Biologia, prognozowanie i zwalczanie opaślika sosnowca i korowca sosny.

Temat 21: Szkodniki upraw i młodników świerkowych -przegląd gatunków

Temat 22: Szkodniki upraw i młodników liściastych -przegląd gatunków

Temat 23: Powtórzenie wiadomości- przygotowanie do sprawdzianu

Temat 24: Sprawdzian: ” Szkodniki nasion, korzeni , upraw i młodników”

Temat 25: Szkodniki pierwotne starszych drzewostanów sosnowych. Strzygonia choinówka

Temat 26: Barczatka sosnówka

Temat 27: Siwotek ( zawisak) borowiec.

Temat 28: Brudnica mniszka

Temat 29: Poproch cetyniak

Temat 30: Osnuja gwiaździsta

Temat 31: Borecznik sosnowiec

Temat 32: Powtórzenie wiadomości. Ćwiczenia w rozpoznawaniu szk. pierwotnych sosny.

Temat 33: Sprawdzian: “Szkodniki pierwotne d-stanów sosnowych.”

Temat 34: Szkodniki pierwotne drzewostanów liściastych. Biologia brudnicy nieparki.

Temat 35: Zwójka zieloneczka-szkodnik nękający d-stany dębowe.

Temat 36: Piędzik przedzimek, piędzik siewierak i zimowek ogołodniak.

Temat 37: Szczotecznica szarawka i kuprówka rudnica- biologia i znaczenie gospodarcze.

Temat 38: Rynnica topolówka i białka wierzbówka- biologia gatunków.

Temat 39: Szkodniki plantacji topolowych (rzemlik topolowiec, rzemlik osikowiec, przeziernik osowiec) – przegląd gatunków.

Temat 40: Powtórzenie wiadomości – ćwiczenia w rozpoznawaniu gatunków.

Temat 41: Sprawdzian: “Szkodniki pierwotne d-stanów liściastych.”

Temat 42: Szkodniki wtórne sosny. Cetyniec większy i cetyniec mniejszy-biologia.

Temat 43: Smolik drągowinowiec i smolik sosnowiec- biologia, znaczenie gospodarcze, zwalczanie.

Temat 44: “Przypłaszczek granatek-groźny szkodnik drzewostanów sosnowych”.

Temat 45: Kornik sześciozębny, tycz cieśla-biologia.

Temat 46: Biologia wykarczaka i ścigi.

Temat 47: Żerdzianka sosnówka, kornik ostrozębny- biologia, znaczenie gospodarcze.

Temat 48: Sprawdzian: “Szkodniki wtórne d-stanów sosnowych.”

Temat 49: Szkodniki wtórne świerka. Kornik drukarz-groźny szkodnik d-stanów świerkowych.

Temat 50: Kornik drukarczyk i kornik zrosłozębny-biologia i znaczenie gospodarcze.

Temat 51: Rytownik pospolity oraz czterooczak świerkowiec -biologia.

Temat 52: Smolik harcyński-biologia szkodnika, znaczenie gospodarcze.

Temat 53: Szkodniki wtórne jodły-przegląd gatunków.

Temat 54: Sprawdzian: “Szkodniki d-stanów świerkowych i jodłowych.”

Temat 55: Szkodniki wtórne drzewostanów liściastych. Ogłodek brzozowiec i o. wiązowiec, jesionowiec pstry-biologia.

Temat 56: Szkodniki techniczne drzew iglastych-przegląd gatunków.

Temat 57: Spuszczel pospolity i kołatek domowy – współmieszkańcy naszych domów.

Temat 58: Szkodniki techniczne drzewostanów liściastych. Drwionek okrętowiec i kozioróg dębosz-biologia.

Temat 59: Rozpoznawanie gatunków na podstawie ich żerów.

Temat 60: Sprawdzian : ” Szkodniki wtórne i techniczne drzewostanów liściastych”

Klasa III Technikum Leśnego

Dział VIII. Diagnostyka patogeniczna.

Dział IX. Grzyby patogeniczne.

Grzyby-wiadomości ogólne.

“7 grzybów głównych”

1.Osutkowa opadzina igieł

2. Mączniak dębu.

3. Skrętak sosny.

4.Obwar sosny.

5. Czyreń sosny.

6. Opieńkowa zgnilizna korzeni.

7. Korzeniowiec wieloletni.

Dział X. Prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń drzewostanów

Temat 31: Znaczenie prognoz i tryb ich opracowywanie.

Temat 32: Kontrola występowania szkodników korzeni.

Temat 33: Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny.

Temat 34: Kontrola występowania brudnicy mniszki.

Temat 35: Kontrole nadzwyczajne i dodatkowe w przypadku zagrożenia gradacją.

Temat 36: Kontrole nadzwyczajne i dodatkowe w przypadku zagrożenia gradacją c.d. (Brudnica mniszka).

Temat 37: Kontrole nadzwyczajne i dodatkowe w przypadku zagrożenia gradacją c.d. (Strzygonia choinówka i poproch cetyniak).

Temat 38: Kontrole nadzwyczajne i dodatkowe w przypadku zagrożenia gradacją c.d. (Barczatka sosnówka).

Temat 39: Kontrole nadzwyczajne i dodatkowe w przypadku zagrożenia gradacją c.d. (Boreczniki spp.).

Temat 40: Kontrole nadzwyczajne i dodatkowe w przypadku zagrożenia gradacją c.d. (Boreczniki spp.).

Temat 41: Kontrola występowania szkodników liściożernych świerka.

Temat 42: Kontrola występowania szkodników liściożernych drzewostanów liściastych.

Temat 43: Kontrola zagrożenia drzewostanów przez owady kambio- i ksylofagiczne.

Temat 44: Kontrola szkód powodowanych przez grzyby patogeniczne i inne czynniki.

Temat 45: Kontrola uszkodzeń lasu powodowanych przez czynniki abiotyczne i antropogeniczne.

Temat 46: Dokumentacja prac prognostycznych.

Temat 47: Sprawdzian: “Prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń drzewostanów”

Dział: XI. Szkodnictwo leśne

Temat 48: Rodzaje szkodnictwa.

Temat 49: Zakres odpowiedzialności pracowników LP

Temat 50: Przepisy prawne z zakresu szkodnictwa leśnego

Temat 51: Postępowanie w sprawach o wykroczenia

Temat 52: Postępowania w sprawach karnych-dochodzenie cz.1

Temat 53: Postępowania w sprawach karnych-dochodzenie cz.2

Temat 54: Uprawnienia do wykrywania szkodnictwa leśnego.

Temat 55: Stosowanie środków przymusu bezpośredniego.

Temat 56: Noszenie i używanie broni palnej przez Straż Leśną.

Temat 57: Zatrzymywanie i kontrolowanie środków transportu. Ujmowanie osób.

Temat 58: Ustalanie masy i wartości wyrządzonej szkody.

Temat 59: Odzyskiwanie poniesionych strat.

Temat 60: Sprawdzian : ” Szkodnictwo leśne”