Leśny dziadek

Tematy: Ochrona lasu

Klasa I Technikum Leśnego

Temat 1: Zapoznanie z materiałem nauczania, minimum programowe, przedmiotowe zasady oceniania

Dział I. Wiadomości wstępne.

Temat 2: Wiadomości wstępne.

Temat 3: Wiadomości wstępne.

Temat 4: Modele chorób.

Dział II. Gospodarcze pozytywne komponenty biocenoz leśnych.

Temat 5: Wirusy, bakterie, grzyby pasożytnicze-pozytywne czynniki oporu środowiska.

Temat 6: Pierwotniaki, riketsje i nicienie-sprzymierzeńcy leśnika.

Temat 7: Owady pasożytnicze-ważny czynnik oporu środowiska.

Temat 8: Rozpoznawanie owadów pasożytniczych i drapieżnych-ćwiczenia.

Temat 9: Rola mrówek w lesie i potrzeba ich ochrony.

Temat 10: Rola ptaków owadożernych w biocenozie leśnej.

Temat 11: Ochrona ptaków owadożernych.

Temat 12: Ochrona płazów i gadów.

Temat 13: “Ochrona nietoperzy i innych pożytecznych ssaków”.

Temat 14: “Ochrona ptaków drapieżnych – strefy ochronne”.

Temat 15: Powtórzenie wiadomości z działu: “Gospodarcze pozytywne komponenty biocenoz leśnych.”

Temat 16: Sprawdzian wiadomości z działu: “Gospodarcze pozytywne komponenty biocenoz leśnych”.

Dział III. Szkodliwe czynniki abiotyczne i antropogeniczne.

Temat 17: Szkodliwy wpływ zbyt wysokich temperatur na rozwój roślin.

Temat 18-19: Szkodliwy wpływ zbyt niskich temperatur na rozwój roślin.

Temat 20: Gwałtowne opady atmosferyczne jako czynnik szkodotwórczy.

Temat 21: Szkody powodowane przez silne wiatry.

Temat 22: Szkody powodowane przez pioruny.

Temat 23: Szkodliwy nadmiar lub niedobór wody w glebie.

Temat 23 bis: Wody bieżące i stojące – wpływ na drzewostany”

Temat 24: Wpływ niedoboru składników pokarmowych na rośliny.

Temat 25: Wydmy piaszczyste -ich niekorzystny wpływ na zespoły roślinne.

Temat 26: Szkodliwe czynniki antropogeniczne.

Temat 27: Wpływ zanieczyszczenia powietrza na biocenozy leśne.

Temat 28: Sprawdzian wiadomości z działu: “Szkodliwe czynniki abiotyczne i antropogeniczne.”

Dział IV. Ochrona przeciwpożarowa.

Temat 29: Czynniki kształtujące zagrożenie pożarowe lasu.

Temat 30: Kryteria klasyfikacji obszarów leśnych – kategoria zagrożenia pożarowego lasu.

Temat 31: Zasady określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu.

Temat 32: Rodzaje pasów przeciwpożarowych.

Temat 33: Sieć obserwacji naziemnej.

Temat 34: Punkty alarmowo-dyspozycyjne.

Temat 35: Drogi dojazdowe i pożarowe.

Temat 36: Wyposażenie w sprzęt p.poż.

Leśne bazy lotnicze.

“Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych”

Temat 37: Rodzaje pożarów lasu.

Temat 38: Gaszenie pożarów lasu-zasady ogólne.

Temat 39: Metody gaszenia pożarów lasu

Temat 40: Metody gaszenia pożarów lasu

Temat 41: Obowiązki pracowników LP w wypadku powstania pożaru. Zabezpieczenie pożarzysk.

Temat 42: “Ustalenie okoliczności powstania pożaru i szacowanie szkód popożarowych”.

Temat 43: Filmy dydaktyczne o zwalczaniu pożarów.

Temat 44: Sprawdzian wiadomości z działu: “Ochrona przeciwpożarowa.”

Dział V. Ratownictwo leśne.

Temat 45: Metoda hylotechniczna jako metoda profilaktyczna w ochronie lasu

Temat 46: Metody mechaniczne zwalczania patogenów roślinnych i szkodliwych owadów.

Temat 47: “Metody mechaniczne zwalczania patogenów roślinnych i szkodliwych owadów cd.”

Temat 48: Metody chemiczne zwalczania szkodników-ogólne wiadomości o pestycydach

Temat 49: Bhp przy stosowaniu pestycydów.

Temat 50: Insektycydy-środki zwalczające owady.

Temat 51: Fungicydy-środki przeciwgrzybowe stosowane w leśnictwie.

Temat 52: Charakterystyka herbicydów, rodentycydów, atraktantów i repelentów.

Temat 53: Przegląd sprzętu stosowanego w chemicznej metodzie ochrony lasu.

Temat 54: Organizacja akcji chemiczne zwalczanie szkodników liściożernych – mapy zagrożenia.

Temat 55: Prace przygotowawcze przed wykonaniem chemicznego zwalczania szkodników.

Temat 55 bis Prace przygotowawcze przed wykonaniem chemicznego zwalczania szkodników. c.d.

Temat 56: Kontrola skuteczności wykonania zabiegu zwalczania. Chemiczne zwalczanie szkodników wtórnych.

Temat 57: Charakterystyka metod biologicznych ochrony lasu (mikrobiologiczna, mezobiologiczna, makrobiologiczna).

Temat 58: Charakterystyka metody ogniskowo -kompleksowej

Temat 59: Nowoczesna technika w ochronie lasu.

Temat 60: Sprawdzian wiadomości z działu: „Ratownictwo leśne”

Klasa II Technikum Leśnego

Dział VI. Ogólne wiadomości o owadach

Temat 1: Zapoznanie z materiałem nauczania, minimum programowe, przedmiotowe zasady oceniania

Temat 2: Stanowisko systematyczne i ogólne wiadomości o owadach.

Temat 3: Rozwój owadów

Temat 4: Podział szkodników.

Temat 5: Typy uszkodzeń powodowanych przez owady.

Temat 6: Masowe występowanie owadów. Inwazja i gradacja.

Temat 7: Przyczyny powstawania gradacji.

Temat 8: Następstwa szkód powodowanych przez owady.

Temat 9: Stan zdrowotny lasów Polski.

Temat 10: Powtórzenia wiadomości-przygotowanie do sprawdzianu.

Temat 11: Sprawdzian: “Ogólne wiadomości o owadach”

Dział VII. Szkodliwe owady leśne

Temat 12: Szkodniki nasion-przegląd gatunków.

Temat 13: Szkodniki korzeni- biologia chrabąszczy

Temat 14: Biologia, prognozowanie i zwalczanie szkodników korzeni.

Temat 15: Szkodniki upraw i młodników sosnowych- szeliniak sosnowiec i sieciech niegłębek

Temat 16: Smolik znaczony i choinek szary-biologia i zwalczanie.

Temat 17: Zwójki- porównanie biologii gatunków.

Temat 18: Biologia skośnika tuzinka i osnui sadzonkowej.

Temat 19: Borecznik rudy-biologia.

Temat 20: Biologia, prognozowanie i zwalczanie opaślika sosnowca i korowca sosny.

Temat 21: Szkodniki upraw i młodników świerkowych -przegląd gatunków

Temat 22: Szkodniki upraw i młodników liściastych -przegląd gatunków

Temat 23: Powtórzenie wiadomości- przygotowanie do sprawdzianu

Temat 24: Sprawdzian: ” Szkodniki nasion, korzeni , upraw i młodników”

Temat 25: Szkodniki pierwotne starszych drzewostanów sosnowych. Strzygonia choinówka

Temat 26: Barczatka sosnówka

Temat 27: Siwotek ( zawisak) borowiec.

Temat 28: Brudnica mniszka

Temat 29: Poproch cetyniak

Temat 30: Osnuja gwiaździsta

Temat 31: Borecznik sosnowiec

Temat 32: Powtórzenie wiadomości. Ćwiczenia w rozpoznawaniu szk. pierwotnych sosny.

Temat 33: Sprawdzian: “Szkodniki pierwotne d-stanów sosnowych.”

Temat 34: Szkodniki pierwotne drzewostanów liściastych. Biologia brudnicy nieparki.

Temat 35: Zwójka zieloneczka-szkodnik nękający d-stany dębowe.

Temat 36: Piędzik przedzimek, piędzik siewierak i zimowek ogołodniak.

Temat 37: Szczotecznica szarawka i kuprówka rudnica- biologia i znaczenie gospodarcze.

Temat 38: Rynnica topolówka i białka wierzbówka- biologia gatunków.

Temat 39: Szkodniki plantacji topolowych (rzemlik topolowiec, rzemlik osikowiec, przeziernik osowiec) – przegląd gatunków.

Temat 40: Powtórzenie wiadomości – ćwiczenia w rozpoznawaniu gatunków.

Temat 41: Sprawdzian: “Szkodniki pierwotne d-stanów liściastych.”

Temat 42: Szkodniki wtórne sosny. Cetyniec większy i cetyniec mniejszy-biologia.

Temat 43: Smolik drągowinowiec i smolik sosnowiec- biologia, znaczenie gospodarcze, zwalczanie.

Temat 44: “Przypłaszczek granatek-groźny szkodnik drzewostanów sosnowych”.

Temat 45: Kornik sześciozębny, tycz cieśla-biologia.

Temat 46: Biologia wykarczaka i ścigi.

Temat 47: Żerdzianka sosnówka, kornik ostrozębny- biologia, znaczenie gospodarcze.

Temat 48: Sprawdzian: “Szkodniki wtórne d-stanów sosnowych.”

Temat 49: Szkodniki wtórne świerka. Kornik drukarz-groźny szkodnik d-stanów świerkowych.

Temat 50: Kornik drukarczyk i kornik zrosłozębny-biologia i znaczenie gospodarcze.

Temat 51: Rytownik pospolity oraz czterooczak świerkowiec -biologia.

Temat 52: Smolik harcyński-biologia szkodnika, znaczenie gospodarcze.

Temat 53: Szkodniki wtórne jodły-przegląd gatunków.

Temat 54: Sprawdzian: “Szkodniki d-stanów świerkowych i jodłowych.”

Temat 55: Szkodniki wtórne drzewostanów liściastych. Ogłodek brzozowiec i o. wiązowiec, jesionowiec pstry-biologia.

Temat 56: Szkodniki techniczne drzew iglastych-przegląd gatunków.

Temat 57: Spuszczel pospolity i kołatek domowy – współmieszkańcy naszych domów.

Temat 58: Szkodniki techniczne drzewostanów liściastych. Drwionek okrętowiec i kozioróg dębosz-biologia.

Temat 59: Rozpoznawanie gatunków na podstawie ich żerów.

Temat 60: Sprawdzian : ” Szkodniki wtórne i techniczne drzewostanów liściastych”

Klasa III Technikum Leśnego

Dział VIII. Diagnostyka patogeniczna.

Dział IX. Grzyby patogeniczne.

“7 grzybów głównych”

1.Osutkowa opadzina igieł

2. Mączniak dębu.

3. Skrętak sosny.

4.Obwar sosny.

5. Czyreń sosny.

6. Opieńkowa zgnilizna korzeni.

7. Korzeniowiec wieloletni.

Dział X. Prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń drzewostanów

Temat 31: Znaczenie prognoz i tryb ich opracowywanie.

Temat 32: Kontrola występowania szkodników korzeni.

Temat 33: Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny.

Temat 34: Kontrola występowania brudnicy mniszki.

Temat 35: Kontrole nadzwyczajne i dodatkowe w przypadku zagrożenia gradacją.

Temat 36: Kontrole nadzwyczajne i dodatkowe w przypadku zagrożenia gradacją c.d. (Brudnica mniszka).

Temat 37: Kontrole nadzwyczajne i dodatkowe w przypadku zagrożenia gradacją c.d. (Strzygonia choinówka i poproch cetyniak).

Temat 38: Kontrole nadzwyczajne i dodatkowe w przypadku zagrożenia gradacją c.d. (Barczatka sosnówka).

Temat 39: Kontrole nadzwyczajne i dodatkowe w przypadku zagrożenia gradacją c.d. (Boreczniki spp.).

Temat 40: Kontrole nadzwyczajne i dodatkowe w przypadku zagrożenia gradacją c.d. (Boreczniki spp.).

Temat 41: Kontrola występowania szkodników liściożernych świerka.

Temat 42: Kontrola występowania szkodników liściożernych drzewostanów liściastych.

Temat 43: Kontrola zagrożenia drzewostanów przez owady kambio- i ksylofagiczne.

Temat 44: Kontrola szkód powodowanych przez grzyby patogeniczne i inne czynniki.

Temat 45: Kontrola uszkodzeń lasu powodowanych przez czynniki abiotyczne i antropogeniczne.

Temat 46: Dokumentacja prac prognostycznych.

Temat 47: Sprawdzian: “Prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń drzewostanów”

Dział: XI. Szkodnictwo leśne

Temat 48: Rodzaje szkodnictwa.

Temat 49: Zakres odpowiedzialności pracowników LP

Temat 50: Przepisy prawne z zakresu szkodnictwa leśnego

Temat 51: Postępowanie w sprawach o wykroczenia

Temat 52: Postępowania w sprawach karnych-dochodzenie cz.1

Temat 53: Postępowania w sprawach karnych-dochodzenie cz.2

Temat 54: Uprawnienia do wykrywania szkodnictwa leśnego.

Temat 55: Stosowanie środków przymusu bezpośredniego.

Temat 56: Noszenie i używanie broni palnej przez Straż Leśną.

Temat 57: Zatrzymywanie i kontrolowanie środków transportu. Ujmowanie osób.

Temat 58: Ustalanie masy i wartości wyrządzonej szkody.

Temat 59: Odzyskiwanie poniesionych strat.

Temat 60: Sprawdzian : ” Szkodnictwo leśne”