Leśny dziadek

Tematy: Ochrona lasu

Zapoznanie z materiałem nauczania, minimum programowe, przedmiotowe zasady oceniania

Dział I. Wiadomości wstępne.

Temat 2: Wiadomości wstępne.

Temat 3: Wiadomości wstępne.

Temat 4: Modele chorób.

Dział II. Gospodarcze pozytywne komponenty biocenoz leśnych.

Temat 5: Wirusy, bakterie, grzyby pasożytnicze-pozytywne czynniki oporu środowiska.

Temat 6: Pierwotniaki, riketsje i nicienie-sprzymierzeńcy leśnika.

Temat 7: Owady pasożytnicze-ważny czynnik oporu środowiska

Temat 8: Rozpoznawanie owadów pasożytniczych i drapieżnych-ćwiczenia

Temat 9: Rola mrówek w lesie i potrzeba ich ochrony

Temat 10: Rola ptaków owadożernych w biocenozie leśnej

Temat 11: Ochrona ptaków owadożernych.

Temat 12: Ochrona płazów i gadów.

Temat13: Ochrona nietoperzy i innych pożytecznych ssaków.

Temat14: Ochrona ptaków drapieżnych-strefy ochronne.

Temat 15: Powtórzenie wiadomości z działu: “Gospodarcze pozytywne komponenty biocenoz leśnych.”

Temat 16: Sprawdzian wiadomości z działu: “Gospodarcze pozytywne komponenty biocenoz leśnych”.

Dział III. Szkodliwe czynniki abiotyczne i antropogeniczne.

Temat 17: Szkodliwy wpływ zbyt wysokich temperatur na rozwój roślin.

Temat 18-19: Szkodliwy wpływ zbyt niskich temperatur na rozwój roślin.

Temat 20: Gwałtowne opady atmosferyczne jako czynnik szkodotwórczy.

Temat 21: Szkody powodowane przez silne wiatry.

Temat 22: Szkody powodowane przez pioruny.

Temat 23: Szkodliwy nadmiar lub niedobór wody w glebie.

Temat 23 bis: Wody bieżące i stojące – wpływ na drzewostany”

Temat 24: Wpływ niedoboru składników pokarmowych na rośliny.

Temat 25: Wydmy piaszczyste -ich niekorzystny wpływ na zespoły roślinne.

Temat 26: Szkodliwe czynniki antropogeniczne.

Temat 27: Wpływ zanieczyszczenia powietrza na biocenozy leśne.

Temat 28: Sprawdzian wiadomości z działu: “Szkodliwe czynniki abiotyczne i antropogeniczne.”

Dział IV. Ochrona przeciwpożarowa.

Temat 29: Czynniki kształtujące zagrożenie pożarowe lasu.

Temat 30: Kryteria klasyfikacji obszarów leśnych – kategoria zagrożenia pożarowego lasu.

Temat 31: Zasady określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu.

Temat 32: Rodzaje pasów przeciwpożarowych.

Temat 33: Sieć obserwacji naziemnej.

Temat 34: Punkty alarmowo-dyspozycyjne.

Temat 35: Drogi dojazdowe i pożarowe.

Temat 36: Wyposażenie w sprzęt p.poż.

Leśne bazy lotnicze.

“Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych”

Temat 37: Rodzaje pożarów lasu.

Temat 38: Gaszenie pożarów lasu-zasady ogólne.

Temat 39: Metody gaszenia pożarów lasu

Temat 40: Metody gaszenia pożarów lasu

Temat 41: Obowiązki pracowników LP w wypadku powstania pożaru. Zabezpieczenie pożarzysk.

Temat 42: Ustalenie okoliczności powstania pożaru i szacowanie szkód popożarowych.

Temat 43: Filmy dydaktyczne o zwalczaniu pożarów.

Temat 44: Sprawdzian wiadomości z działu: “Ochrona przeciwpożarowa.”

Dział V. Ratownictwo leśne.

Temat 45: Metoda hylotechniczna jako metoda profilaktyczna w ochronie lasu

Temat 46: Metody mechaniczne zwalczania patogenów roślinnych i szkodliwych owadów.

Temat 47: “Metody mechaniczne zwalczania patogenów roślinnych i szkodliwych owadów cd.”

Temat 48: Metody chemiczne zwalczania szkodników-ogólne wiadomości o pestycydach

Temat 49: Bhp przy stosowaniu pestycydów.

Temat 50: Insektycydy-środki zwalczające owady.

Temat 51: Fungicydy-środki przeciwgrzybowe stosowane w leśnictwie.

Temat 52: Charakterystyka herbicydów, rodentycydów, atraktantów i repelentów.

Temat 53: Przegląd sprzętu stosowanego w chemicznej metodzie ochrony lasu.

Temat 54: Organizacja akcji chemiczne zwalczanie szkodników liściożernych – mapy zagrożenia.

Temat 55: Prace przygotowawcze przed wykonaniem chemicznego zwalczania szkodników.

Temat 55 bis Prace przygotowawcze przed wykonaniem chemicznego zwalczania szkodników. c.d.

Temat 56: Kontrola skuteczności wykonania zabiegu zwalczania. Chemiczne zwalczanie szkodników wtórnych.

Temat 57: Charakterystyka metod biologicznych ochrony lasu (mikrobiologiczna, mezobiologiczna, makrobiologiczna).

Temat 58: Charakterystyka metody ogniskowo -kompleksowej

Temat 59: Nowoczesna technika w ochronie lasu.

Temat 60: Sprawdzian wiadomości z działu: „Ratownictwo leśne”