Leśny dziadek

Temat 49: Bhp przy stosowaniu pestycydów.


STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW

 1. Przy użytkowaniu środków ochrony roślin i nawozów należy przestrzegać zasad i wymagań bezpiecznego stosowania, użytkowania, wydawania i transportu, określonych
  przez producenta w karcie charakterystyki.
 2. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
 3. Zabiegi ochronne z zastosowaniem pestycydów i nawożenie lasu muszą być wykonywane w zespole co najmniej 2-osobowym.
 4. Przed przystąpieniem do zabiegów ochronnych lub nawożenia lasu obsługa powinna sprawdzić stan techniczny sprzętu, zwłaszcza szczelność zbiorników, przewodów i złączy oraz drożność przewodów i dysz.
 5. Zabronione jest przebywanie osób postronnych i zwierząt gospodarskich na terenie objętym akcją, zarówno w czasie zabiegu, jak i w okresie prewencji.
 6. Przelewanie i przesypywanie pestycydów i nawozów należy wykonywać w taki sposób, aby nie dopuszczać do roznoszenia ich przez wiatr oraz powstania wycieku lub rozlania środka. Jeśli dojdzie do wycieku lub rozlania środka należy zabezpieczyć miejsce rozlania (zgodnie z informacjami zawartymi w etykiecie-instrukcji).
 7. Spożywanie posiłków i palenie tytoniu jest dopuszczalne tylko w wyznaczonych miejscach, po uprzednim starannym umyciu rąk i twarzy oraz przepłukaniu ust wodą. Nie wolno tego robić na opryskiwanych lub opylanych powierzchniach.
 8. Gdy dojdzie do skażenia ludzi należy: przerwać pracę, usunąć źródło skażenia, usunąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę, oczy i zwrócić się o pomoc medyczną (należy zabezpieczyć etykietę stosowanego środka).
 9. Zabronione jest przedmuchiwanie ustami przewodów lub dysz opryskiwaczy i zamgławiaczy.
 10. W przypadku prowadzenia na wyznaczonej powierzchni zabiegów kilkoma urządzeniami należy tak zaprojektować trasę przejazdu, aby pył lub mgła nie przemieszczały się na sąsiednie stanowiska pracy.
  § 26
  ZASADY TYMCZASOWEGO PRZECHOWYWANIA
  ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW
  .
 11. Zasady mają zastosowanie do przechowywania środków chemicznych i nawozów tylko na czas wykonywania prac z ich wykorzystaniem, jeśli nie są sprzeczne z zaleceniami producenta tych preparatów.
 12. W pomieszczeniu do przechowywania środków chemicznych ochrony roślin, mogą być przechowywane nawozy.
 13. Pomieszczenie powinno być niedostępne dla osób nieupoważnionych.
 14. Na drzwiach zewnętrznych pomieszczenia, na wysokości wzroku, umieszcza się ogólny znak ostrzegawczy (ostrzeżenie, ryzyko niebezpieczeństwa)
 15. Pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się napis:
  „ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN I NAWOZY”
 16. W pomieszczeniu należy zapewnić temperaturę wymaganą przez producenta środka chemicznego.
 17. Pomieszczenie powinno mieć zapewniony sprawny system wentylacji.
 18. Okna powinny być wyposażone w elementy ograniczające działanie promieni słonecznych.
 19. W widocznym miejscu umieszcza się numery telefonów najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego lub zakładu opieki zdrowotnej.
 20. Środki chemiczne i nawozy powinny być przechowywane wg następujących zasad:
  a) w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzone w czytelne etykiety;
  b) posortowane wg rodzaju, przeznaczenia i toksyczności;
  c) puste opakowania należy przechowywać w odrębnym miejscu.
 21. Urządzenia i przedmioty używane do pracy ze środkami chemicznymi i nawozami, powinny być odpowiednio oznakowane.
 22. Zabrania się:
  a) przechowywania w pomieszczeniu: żywności, leków, odzieży, przedmiotów osobistego użytku, materiałów pędnych, smarów;
  b) wykorzystywania do innych celów, a w szczególności, jako: miejsce
  wypoczynku, spożywania posiłków lub palarnia;
  c) składowania saletry amonowej z innymi nawozami. Źródło:https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/uzytkowanie/instrukcja-bhp/view

KODEKS
DOBREJ PRAKTYKI
OCHRONY ROŚLIN

Integrowana ochrona roślin oznacza staranne rozważenie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a następnie przedsięwzięcie właściwych środków mających na celu zahamowanie rozwoju populacji organizmów szkodliwych oraz stosowania środków ochrony roślin i innych form interwencji na ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionym poziomie, a także zmniejszenie lub zminimalizowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Źródło:https://www.ior.poznan.pl/plik,2361,kodeks-dobrej-praktyki-ochrony-roslin-pdf.pdf

Dodaj komentarz