Leśny dziadek

“Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych”

Zaopatrzenie wodne
4.8.1. Zaopatrzenie wodne do celów przeciwpożarowych kompleksu leśnego to naturalne i sztucznie przygotowane zasoby wody przystosowane do poboru wody sprzętem gaśniczym w sposób opisany w pkt 4.8.6.

Do sztucznych zasobów wody zalicza się:
zbiorniki zakryte i odkryte, hydranty i studnie głębinowe.


4.8.2. Nadleśnictwo jest obowiązane do zapewnienia:
– wymaganej przepisami liczby ujęć wody do celów gaśniczych, przystosowanych do poboru wody sprzętem będącym w posiadaniu straży pożarnej;
– najbliższego stanowiska czerpania wody w terenie o promieniu:
a) nieprzekraczającym 3 km w lasach I KZPL,
b) nieprzekraczającym 5 km w lasach II KZPL,
c) uzgodnionym z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP w lasach III KZPL.


4.8.3. Punkt czerpania wody do ochrony przeciwpożarowej lasu składa się z:
a) miejsca pobierania wody,
b) stanowiska wodnego (do ustawienia agregatu pompowego),
c) dojazdu od najbliższej drogi publicznej lub dojazdu pożarowego.

4.8.4. Ilość wody do celów gaśniczych winna wynosić nie mniej niż:
a) ze zbiornika naturalnego lub sztucznego – 50 m3,
b) z hydrantu, cieku lub studni głębinowej – 10 dm3/s.
Zapas wody lub wydajność wymagane dla chronionej powierzchni można rozdzielić na dwa oddzielne ujęcia wody.

4.8.5. Możliwość okresowego wyłączenia ujęć wody z eksploatacji wymaga uzgodnienia z komendantem powiatowym/miejskim PSP.
4.8.6. Przystosowanie do celów przeciwpożarowych zasobów wodnych polega na:
a) przygotowaniu dojazdów do miejsca ujęć wody, prowadzących od dróg publicznych lub dojazdów pożarowych;
b) zbudowaniu w miejscach ujęć studzienek czerpalnych lub innych urządzeń (np. schodkowych zejść do lustra wody), ułatwiających pobór wody sprzętem pożarniczym;
c) zabezpieczeniu ujęć przed zanieczyszczeniem i zamuleniem;
d) przygotowaniu w punktach czerpania wody placów manewrowych o wymiarach minimum 20 × 20 m lub objazdu pętlicowego w wypadku drogi bez przejazdu;
e) zapewnieniu możliwości ssania (pobierania wody) z głębokości nie większej niż 4 m, licząc od osi pompy;
f) zbudowaniu odpowiednich zastawek na ciekach, strumieniach oraz rowach i kanałach melioracyjnych.


4.8.7. Powszechne stosowanie pomp pływających wymaga dostosowania wszystkich ujęć urządzonych na wodach otwartych do możliwości położenia pompy na lustrze wody i zamocowania pompy linką.

4.8.8. Zasoby wodne z dostępną komunikacją w promieniu do 1,5 km od granicy lasu można przystosować do celów przeciwpożarowych w ramach wspólnych przedsięwzięć z ich właścicielami lub zarządcami.


4.8.9. Początki dróg dojazdowych do ujęć wody należy oznakować obligatoryjnie, a dalszy ich przebieg – według potrzeb.

4.8.10. Wyznaczone miejsce czerpania wody – stanowisko wodne winno być oznakowane.

4.8.11. Otwarte, sztuczne zbiorniki wody, budowane bądź modernizowane, winny posiadać dostęp dla zwierząt przy najniższym poziomie wody.

4.8.12. Przy dostosowywaniu naturalnych zasobów wodnych do celów przeciwpożarowych zaleca się, poza miejscem ujęcia wody, zapewnić nieregularną linię brzegową.


4.8.13. Przy projektowaniu nowych i renowacji istniejących urządzeń wodno-melioracyjnych lub rozbudowie małej retencji na terenach leśnych należy uwzględnić potrzeby ochrony przeciwpożarowej lasu poprzez budowę ujęć wody.